Nieuwsoverzicht


gepost op: 20 januari 2011Serie SLIM OEFENEN

Veel basisschoolleerlingen hebben behoefte aan extra oefening met aparte leerstofonderdelen. In sommige gevallen om de stof nog eens ter herhalen als de kennis is weggezakt. Of om de leerstof extra te oefenen als het om een moeilijk onderdeel gaat. De serie SLIM OEFENEN speelt daarop in met titels over specifieke leerstofonderdelen van taal en rekenen. Bijvoorbeeld over d's en t's en sterke en onregelmatige werkwoorden.

De software is slim opgezet en eenvoudig te bedienen. Kinderen kunnen direct starten. Programma openen, naam typen (bij de eerste keer gebruiken) of naam kiezen (bij daarop volgende keren) en direct aan de slag! Alle cd-roms in de serie SLIM OEFENEN bevatten een groot aantal opgaven die verdeeld zijn in een oefendeel en een toetsdeel. Bij de opgaven in het oefendeel hoort een beknopte uitleg die dient als geheugensteuntje. Bij foute antwoorden wordt waar mogelijk een tip gegeven die leidt naar het juiste antwoord. In het oefendeel wordt een onbeperkte hoeveelheid opgaven over het gekozen leerstofonderdeel gegenereerd. Het kind bepaalt zelf wanneer het wil stoppen. Het toetsdeel bevat een vast aantal opgaven.
Als het kind besluit te stoppen met oefenen, wordt getoond hoeveel opgaven goed en fout zijn gemaakt. Met 1 muisklik kan het kind het resultaat van zijn werk bekijken. Na een toets is een rapportje beschikbaar dat afgedrukt kan worden.

In de beheermodule kunnen ouders en leerkrachten de resultaten van ieder kind apart bekijken in een logboek. De antwoorden worden per gebruiker per sessie weergegeven. U kunt per categorie opgaven bekijken in welke onderdelen goed of zwak wordt gepresteerd. De beheermodule is toegankelijk met een zelf ingegeven wachtwoord.

De serie SLIM OEFENEN is in ontwikkeling. Dat betekent dat er regelmatig nieuwe titels verschijnen.
Hieronder een aantal titels die nu verkrijgbaar zijn:

 

gepost op: 14 mei 2008Oefenen met de Toetstrainers: verstandig of niet?

Soms krijgen wij als uitgever de vraag voorgelegd of het oefenen voor de Cito-toets nu eigenlijk wel zo verstandig is. Ook het Cito zelf heeft er een stukje aan gewijd op zijn website. Toetstrainer-auteur Sietse Kuipers heeft een antwoord geformuleerd. Hieronder vindt u zijn reactie.

Van de website van het Cito:

‛Toetstrainers?
Toetstrainers, de nieuwerwetse roe? Is het zinvol om zogenaamde toetstrainers te kopen? Ze hebben hoe dan ook helemaal niets te maken met de Cito-toets!!! U moet het natuurlijk zelf weten, maar toetstrainers zijn niet nodig voor de voorbereiding op de Cito-toets. Als er iemand wijzer wordt van een toetstrainer, dan is het vermoedelijk alleen de leverancier. En wat die leverancier u ook probeert wijs te maken: het Cito heeft met toetstrainers helemaal niets te maken! Het Cito heeft daar een goede reden voor: het is niet nodig om uw kind speciaal voor te bereiden op de Eindtoets Basisonderwijs, de Cito-toets dus. Van alleen maar vragen maken leert uw kind niets. En daar gaat het natuurlijk wel om. Het oefenen en oefenen en nog eens oefenen van vragen helpt uw kind niet automatisch aan een hogere score op de Cito-toets. Daar heeft de school onderwijs voor nodig! De school is er om uw kind iets te leren en de verreweg de meeste scholen doen dat zo goed dat de leerprestaties in overeenstemming zijn met wat de kinderen in hun mars hebben. Daarom is de Cito-toets ook zo'n goede voorspeller. ´

Het antwoord van auteur Sietse Kuipers:

Algemeen
Principieel heeft het Cito gelijk. Het doorlopen van de basisschool zou voldoende voorbereiding op de Eindtoets Basisonderwijs moeten zijn. Dit heeft echter alleen praktische waarde als zou kunnen worden aangetoond dat dit voor alle kinderen in gelijke mate het geval is. Zelfs wanneer we voorbijgaan aan het verschil in aanleg dat gedurende de gehele schoolloopbaan een rol speelt, is het vrij makkelijk aan te tonen dat niet alle leerlingen de leerstof in die mate beheersen dat zij maximaal presteren (lees: een optimale prestatie leveren passend bij hun niveau). De vragen die zich dus voordoen zijn 'hoe weten we op welk niveau een kind presteert' en 'welke consequenties heeft dat voor de keuze van vervolgonderwijs'? Voortdurende meting door middel van een leerlingvolgsysteem zou deze gegevens moeten opleveren. De inschatting van het niveau van de leerling door de leerkracht en de concrete gegevens van het leerlingvolgsysteem zouden de basis voor een goed advies kunnen vormen. Helaas functioneert dit in de praktijk lang niet altijd goed en blijken adviezen toch met enige regelmaat verkeerd uit te pakken. Zolang dit nog geregeld het geval is, blijft de Eindtoets een belangrijk hulpmiddel. Bovenstaande overweging leidt tot de conclusie dat op het moment dat de Eindtoets afgenomen wordt het helemaal niet vanzelfsprekend is dat alle kinderen in voldoende mate de stof beheersen. De Toetstrainers bieden niet alleen uitgebreid oefenmateriaal voor alle door het Cito gehanteerde categorieën, maar geven ook veel informatie over het niveau en de prestaties van het individuele kind. Eventuele hiaten in de kennis worden aangetoond en kunnen worden verholpen. Hoe meer tijd er tot de Eindtoets nog beschikbaar is, des te meer kan het kind nog oefenen. Het moge duidelijk zijn dat het niet gaat om het opvoeren van de toetsprestaties, maar om het belang van het kind.

De Toetstrainers vormen een krachtig hulpmiddel. Ook als een school niet meedoet aan de Eindtoets Basisonderwijs kan deze software belangrijke informatie verschaffen. De Eindtoets Basisonderwijs is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het geven van een juist advies met betrekking tot het vervolgonderwijs. De Toetstrainers zijn ontworpen om kinderen en scholen te helpen het maken van de Eindtoets zo goed mogelijk te laten verlopen. De doelstelling van de Toetstrainers is niet het geforceerd verhogen van de individuele scores (zoals het Cito suggereert), maar het scheppen van condities waardoor kinderen zo goed als mogelijk voorbereid aan de Eindtoets kunnen deelnemen. Alleen als een kind tijdens de schoolloopbaan alle leerstof heeft verwerkt op het bij hem/haar passende niveau zal de Eindtoets tot een waarheidsgetrouwe score leiden. Men kan het de Eindtoets niet verwijten als er tijdens de schoolloopbaan zaken verkeerd zijn gegaan. Met behulp van de Toetstrainers kunnen deze hiaten worden gesignaleerd en middels reteaching waar mogelijk worden hersteld.

Vier sporen
De Toetstrainers beogen langs vier sporen de kans te bevorderen dat een kind een bij zijn/haar aanleg passende score zal behalen (dus: een goede score is in onze optiek een score die recht doet aan waar een kind in potentie toe in staat is). Gewenning aan de meerkeuzevraagsystematiek; Gewenning aan de tijdsdruk; Voorkomen van stress/faalangst; Opsporen van hiaten in de kennis.

Ad 1. 
Leren omgaan met de systematiek van de meerkeuzevraag. Het is een bekend gegeven dat het fenomeen van de meerkeuzevraag zo veel problemen kan opleveren dat een lagere score dan eigenlijk gehaald zou kunnen worden het (ongewenste) gevolg is. Bij alle examens op elk niveau doet dit probleem zich voor. Om deze reden laten leerkrachten de kinderen dikwijls oefenen met oude toetsboekjes. Een inefficiënte en tijdrovende bezigheid, die weinig bijdraagt aan het in kaart brengen van mogelijke hiaten in de kennis van de kinderen. Het oefenen met de software van de Toetstrainers is een veel grondigere en meer zinvolle aanpak.

Ad 2. 
Leren omgaan met de tijdsdruk. Veel kinderen ondervinden een negatieve invloed van het feit dat de toets binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn. Sommigen blokkeren zelfs helemaal. De Toetstrainers voorzien in een geleidelijke en gefaseerde opbouw van gewenning aan deze tijdsdruk.

Ad 3. 
Onderzoek heeft aangetoond dat vooral de cognitieve aspecten van testangst verantwoordelijk zijn voor het onderpresteren van angstige mensen. Mensen (en dus ook kinderen) denken na over hun kansen op een goed resultaat en komen op grond van eerdere ervaringen en de interpretatie daarvan tot een bepaalde verwachting. Valt een dergelijke waardering negatief uit, dan kan dat leiden tot testangst. Er blijkt een negatief verband te bestaan tussen testangst en prestaties in situaties waarin beoordeeld wordt, zoals tijdens de Cito-toets. De negatieve relatie tussen testangst en prestatie kan uit het feit voortkomen dat mensen met geringe capaciteiten zich meer zorgen maken over hun lagere prestaties. Het kan echter ook zijn dat angstige mensen lager presteren dan niet-angstige, ongeacht hun capaciteiten. De tweede verklaring is het meest waarschijnlijk. Met de Toetstrainers bieden we faalangstige kinderen de gelegenheid positieve ervaringen met Cito-toetsachtig materiaal op te doen, te gebruiken liefst in een setting dat het er niet op aankomt. Omdat in klassen vaak een competitieve sfeer hangt, is klassikaal oefenen niet geschikt. Oefenen met software is een betere oplossing.

Ad 4 
De stelling dat 8 jaar basisonderwijs voldoende voorbereiding voor de Cito-toets vormt, is, zoals hierboven al gesteld, in zijn algemeenheid juist. Er is echter een groep leerlingen die niet optimaal heeft kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een periode van ziekte zijn geweest, een gezin is een of meerdere keren verhuisd, de school is tekortgeschoten etc. Het is dan mogelijk dat er hiaten zitten in de kennis/vaardigheden die echter niet altijd als zodanig worden onderkend. In de Toetstrainers is een systematiek verwerkt waarbij in overeenstemming met het door het Cito gepubliceerde Doelenboek de vragen in categorieën zijn verwerkt. Maakt het kind meerdere fouten binnen een categorie dan slaat het programma alarm en kan indien gewenst extra instructie worden gegeven. Duidelijk is dan ook dat het starten met de Toetstrainers geruime tijd van te voren moet geschieden, omdat er anders geen tijd meer is in een ontspannen sfeer met de bevindingen te handelen.

De laatste tijd horen we ook nogal eens dat de producenten van oefenmateriaal ouders en kinderen gek zouden maken. De werkelijkheid is echter dat er zowel vanuit het onderwijsveld als vanuit de thuismarkt (lees: de ouders) verzoeken binnenkwamen om met geautomatiseerd oefenmateriaal te komen. Het 'gekmaken' komt juist door het gewicht dat met name het voortgezet onderwijs aan de uitslag verbindt. Ook stelt men wel dat 'de makers suggereren dat leerlingen door eindeloos oefeningen te maken een hogere eindscore halen'. Dit is pertinent onwaar. Ten eerste wordt nergens in onze documentatie gezegd dat kinderen een hogere score zouden kunnen halen. Ten tweede gaat het al helemaal niet om het eindeloos maken van oefeningen. De Toetstrainers beogen de kans te verhogen dat een kind een bij zijn/haar aanleg passende score zal behalen (dus: een goede score is in onze optiek een score die recht doet aan waar een kind in potentie toe in staat is).