Copyright Karakter Interactive

© Copyright 2011 Karakter Uitgevers B.V.

Karakter Interactive is een geregistreerd merk van Karakter Uitgevers B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Karakter Uitgevers B.V..

Voor zover het maken van kopieën uit deze website(uitgave) is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze website (uitgave) in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Karakter Uitgevers B.V. te wenden.

Voor meer informatie kan u terecht op: info@karakterinteractive.nl

Karakter Uitgevers B.V.
Postbus 70
1420 AB Uithoorn
KvK 34136686
BTW NL 8090.03.764.B.01